باید قبلا جایی همدیگر را دیده باشیم


مثلا خیلی دورترها


توپت قل خورده باشد روی خانه های لی لی ام


یا در صف نانوایی به هم زبان درازی کرده باشیم


یا در یک عصر کسل


پشت دوچرخه ام دویده باشی


چیزی در چشم های توست


که مطمءنم جایی دیده ام
شاید


خیلی پیش از این


تو اولین عشق من بوده ای...دلنوشته های
ss amirsam