4 شهید به آسمان پر کشیدند
در حملات تروریست ها به غرب کشور (کردستان) در تیر ماه 1395....4 مرد آسمان  به منزل ابدی خویش بازگشتند ودر رقابت از ما پیشی گرفتند
همچنین پیکر 32 شهید روز جمعه در مرکز کردستان تشییع شد