پروردگارا  زیبا رویان جهان همه به بیماری خورد رنگ باختند(اشاره به زیباترین زن پلیس سوئد)
قدرتمندان جهان به مگسی جان دادند(اشاره به امپراطور بابل)
زورمندان جهان همه به ضربتی جان باختند
و ستارگان هالی وود غرق در شهرت و ثروت....از افسردگی جان سپردند
وچه بسیار ثروتمندی که در منجلاب ثروت خود رو سیاه شدند

ودر آخر...
ودر آخر...
مردمان گمراه این زمانه در نیافتند....که شیرینی واقعی زندگی زمانیست که تورا بشناسند...


پرودگارا مرا اسیر معشوقی کن که ذره ای از جمال تو و گوشه ای از معرفت و محبت تو را داشته باشد.....