از یک جایی به بعد ..

همه چیز را با خودت تمام کن .....

و اجازه نده ،دیروز ،

وقت امروزت  را بگیرد ...