✅ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣مرا دوست دارد یا تأیید و تحسین‌هایم را؟
⁣فرد تأییدطلب حتی به شما اجازه نمی‌دهد به کاستی‌هایش اشاره کنید. هزار و یک توجیه در آستین دارد. محاسن خود را با معایب دیگران قیاس می‌کند. اگر مهرطلب باشد اول اوست که از شما تعریف می‌کند تا به این طریق شما را به تحسین متقابل وا دارد. وقتی حسن او را بیان می‌کنید اظهار ناباوری یا مقاومت می‌کند تا شما را به واکنش غلیظ‌تر وا دارد.

⁣⁣✅ ⁣⁣⁣⁣مرا دوست دارد یا فرمان‌پذیری‌ام را؟
⁣یکی از راه‌های رسیدن به پاسخ این سوال بررسی شرایط در مواقعی است که با خواسته‌ی او مخالفت می‌کنید. مشاهده کنید آیا اصلا تمایلات و سلایق شما لحاظ می‌شود یا نه؟ آیا حاضر به تجربه‌ یا دست‌ِکم ارزیابی دیگر گزینه‌ها هست یا این که مرغش یک پا دارد؟ اگر جمله‌ی «من از تو بهتر می‌فهمم…» را از زبان او به وفور می‌شنوید، در نوع ارتباطات خود با او تجدید نظر کنید.

  • نظرات()