با نشستن پشت میز مطالعه یا به دست گرفتن كتاب و تظاهر به درس خواندن در حالی كه سرگرم فكر و خیال هستیم، ممكن است بتوانیم اولیا را گول بزنیم، اما خودمان را نمی‌توانیم. فقط با این رفتار به ناخودآگاهمان یاد می‌دهیم متعهد نبودن چندان هم بد نیست!

از این روزها، زیاد در پیش خواهیم داشت؛ روزهایی كه تمایل چندانی به درس خواندن نداریم؛ روزهایی كه حس می‌كنیم «چه فایده؟»، «كه چی؟»

هر گاه علاقه‌‌تان به درس كم شد، هر وقت احساس می‌كنید انگیزه‌ی كافی برای درس خواندن ندارید، هر وقت احساس می‌كنید حس درس خواندن ندارید، به خودتان مرخصی بدهید! به خودتان بگویید: من این استراحت و تفریح را به خودم می‌دهم تا با تمركز و آمادگی بیش‌تری به درس خواندن بپردازم.

برای مرخصی‌تان برنامه و مدت‌زمان مشخص تعیین كنید. می‌توانید از خانواده كمك بگیرید و برنامه‌ای با آن‌ها طرح‌ریزی کنید. زمانی كه به درس بازگشتید، به‌راستی درس بخوانید. خواهید دید اعتمادبه‌نفس مضاعفی دارید و حس سرافرازی به شما دست خواهد داد