نکاتی را که باید برای داشتن مطالعه صحیح رعایت کنیم:

1-قبل از شروع مطالعه هدف خود را به‌طور دقیق مشخص کنید.

2-کارهای نیمه‌تمام، ذهن را مشغول می‌کند و مانع تمرکز می‌شود؛ هیچ کار نیمه‌تمامی قبل از مطالعه نداشته باشید.

3-عنوان‌های اصلی و فرعی هر فصل را یادداشت کنید.

4-از دراز کشیدن هنگام مطالعه بپرهیزید زیرا باعث خواب‌آلودگی و کسالت می‌شود.

5-یادداشت‌برداری، طبقه‌بندی و سازمان، دهی، به زبان خودتان، می‌تواند شما را در هنگام مطالعه فعال نگه دارد.

6-بین مطالب جدید که می‌خوانید و مطالب قبلی پیوند برقرار کنید.

7-درزمان خستگی وبی حوصلگی خود را مجبور به مطالعه نکنید