زهرا تازیک _ (فارغ التحصیل گیاه پزشکی)

خودباوری و اعتماد به نفس از سه طریق باعث افزایش موفقیت تحصیلی دانش اموزان میشود.

1-ایجاد فرایند های مثبت مغزی :زیرا کارکرد و فعالیت ذهنی و مغزی هم چون سایر قسمت های بدن تحت تاثیر پیام های شتاختی و احساسی درونی قرار میگیرد.

2-ایجادانگیزش و ارتقای سطح علاقه و تمایل و افزایش تلاش وکوشش دانش اموزان در فعالیت های درسی و امر تحصیل.

3-شکل دادن مقاومت قاطع فرد در برابر مشکلات و احیانا برخی افت ها یا شکست ها ی تحصیلی.

 هاشم عباسی مشاور کنکور , مشاور هاشم عباسی