به یاد داشته باش که ...

 ۱) آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

 ۲) از میان کسانی که برای دعای باران به میعادگاه می روند تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند.

 ۳) پیچهای جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.

 ۴) وقتی به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای.

 ۵) آدمهای بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.

 ۶) آدمهای موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند.

 ۷) گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است.

 ۸) هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

 ۹)  دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی.

 ۱۰) لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باش.

منبع : مجموعه ی مقالات چگونه پولدار شویم؟ در آفتاب ایران